VLNDC là gì?

VLNDC là một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý trong DC cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân của tội phạm trong DC. Mạng lưới cung cấp nạn nhân của tội phạm với quyền truy cập vào 16 tổ chức dịch vụ pháp lý khác nhau mà có thể cung cấp sự giúp đỡ pháp lý trong một loạt các vấn đề bao gồm (nhưng không giới hạn) luật gia đình, nhập cư, và các quyền nạn nhân tội phạm. Khi nạn nhân tiếp xúc VLNDC, chúng tôi cố gắng để kết nối các nạn nhân của bất kỳ tổ chức thành viên đó có thể giúp họ có nhu cầu pháp lý cấp phát của họ. Nếu mạng không thể hỗ trợ họ, chúng tôi cung cấp các nạn nhân với các nguồn lực khác để khám phá.

VLNDC hình dung ra một tương lai mà tất cả các nạn nhân tội phạm trong District of Columbia có thể nhận được dịch vụ pháp lý cho tất cả các nhu cầu của pháp luật dân sự và hành chính của họ, cũng như đại diện các quyền của nạn nhân trong vụ án hình sự.

Làm sao VLNDC bắt đầu?

Những phát hiện từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Văn phòng các Chương trình Tư pháp (OJP), Văn phòng cho nạn nhân của tội phạm (OVC) chủ động hoạch định chiến lược, tầm nhìn 21: Chuyển đổi Nạn nhân Báo cáo cuối cùng Dịch vụ (Vision 21), khăng khăng cho một nhu cầu quan trọng đối với toàn diện, dịch vụ pháp lý bao quanh, không có chi phí cho các nạn nhân của tất cả các loại tội phạm. nạn nhân tội phạm thường có cùng tồn tại và chồng chéo nhu cầu pháp lý phát sinh liên quan đến các nạn nhân của họ hoặc bị ảnh hưởng bởi các nạn nhân. dịch vụ pháp lý cần thiết kết nối với nạn nhân có thể bao gồm đại diện trong việc thực thi các quyền của nạn nhân tại tòa án hình sự, một loạt các hỗ trợ pháp lý dân sự liên quan trực tiếp đến thành nạn nhân của họ, hỗ trợ di dân, và đại diện cho các loại tội phạm được phục (tức là gian lận tài chính và đánh cắp nhận dạng) .

Trong năm 2014, Văn phòng Thị trưởng Dịch vụ nạn nhân và Tài trợ Tư pháp (OVSJG) là một trong bốn khu vực pháp lý trao tài trợ bởi OVC để thiết lập một dịch vụ pháp lý nạn nhân làm trung tâm liên tục hỗ trợ toàn diện, quấn xung quanh, và pro bono dịch vụ pháp lý cho tất cả các nạn nhân của tội phạm trong Washington DC. OVSJG, hợp tác với các mạng cho nạn nhân Thu hồi DC và ba tổ chức-Amara dịch vụ pháp lý địa phương Trung tâm Pháp chế, Ayuda, và Hội Legal Aid của DC-thành lập một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý rằng sẽ có thể đáp ứng với những khoảng trống lớn lên trong Vision 21 cho cộng đồng DC.

Trong hai giai đoạn đầu của dự án, các nhà cung cấp phát triển một kế hoạch thực hiện hướng dẫn thủ tục giới thiệu mạng được thiết kế để tăng cường tiếp cận dịch vụ pháp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi tội phạm trong Quận. Khi kế hoạch được hoàn thành và đã được phê duyệt, VLNDC đi vào hoạt động với sáu tổ chức dịch vụ pháp lý khác tham gia như các đối tác mạng.

Tìm hiểu về các mạng khác ở đây .