Đối với các nhà cung cấp dịch vụ

Tổ chức của bạn đủ điều kiện để trở thành một thành viên VLNDC?

Một tổ chức thành viên VLNDC là một tổ chức dịch vụ pháp lý cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nạn nhân của tội phạm trong DC. Việc tổ chức không cần phải dành riêng phục vụ nạn nhân tội phạm, nhưng chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ pháp lý mà một nạn nhân có thể yêu cầu (ví dụ như luật lao động, luật gia đình, hoặc các khu vực vấn đề khác). Một VLNDC thành viên cũng có thể quan tâm trong việc có được giới thiệu từ các tổ chức khác. Tất cả VLNDC thành viên hiện tại được liệt kê trong của chúng tôi thư mục .