Nhận pháp lý Trợ giúp

Nếu bạn đã bị tổn hại bởi một tội ác và có một vấn đề pháp lý liên quan mà bạn muốn nói chuyện với một luật sư về, VLNDC có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm các nguồn lực đúng.

Vui lòng điền vào thông tin dưới đây để được liên lạc bởi VLNDC Song ngữ Navigator (Tiếng Anh / Tây Ban Nha) cho một lượng mạng.

Lượng không đảm bảo đại diện pháp lý, nhưng sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ miễn phí bằng cách kết nối bạn đến văn phòng pháp lý phù hợp mà có thể giúp bạn với vấn đề pháp lý của bạn. Thông tin yêu cầu dưới đây sẽ vẫn kín và sẽ chỉ được sử dụng để tiếp nhận các dịch vụ VLNDC.