Thư mục của Mạng thành viên

Các tổ chức sau đây cung cấp dịch vụ pháp lý đã được bầu là thành viên của VLNDC và để tham gia vào quá trình giới thiệu pháp độc đáo này. Khi nạn nhân tội phạm địa chỉ liên lạc VLNDC, chúng tôi xác định của các tổ chức này là phù hợp nhất cho nhu cầu của nạn nhân. Nếu không có một trận đấu, VLNDC sẽ cung cấp cho các nạn nhân với nguồn lực bên ngoài để khám phá.

Tìm kiếm các dịch vụ từ mạng của chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được đại diện pháp lý; Tuy nhiên, VLNDC sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác định tổ chức phù hợp mà có thể giúp bạn và có tổ chức mà tầm ra cho bạn.

Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đến việc tham gia mạng, xin vui lòng tìm hiểu thêm tại đây .